වැදගත් ආයතන.
මොරවක ඉඩම් රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය ඉඩම් රෙජිස්ටාර් කාර්යාලය,කොටපොල 041-2271263
පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය,කොටපොල 041-2271264
මොරවක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ගල්දොල,කොටපොල 041-2271289
විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය,කොටපොල 041-2271080
ප්‍රාදේශිය සභාව ගරු සභාපති,කොටපොල ප්‍රාදේශිය සභාව,දෙණියාය 041-2273275
ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය යාපිටකන්ද,දෙණියාය 041-2273609
ආධුනික්ත්ව පුහුණු මධ්‍යස්ථානය දෙණියාය 041-2273994
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය දෙණියාය 041-2273221
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ස්ථාන භාර නිලධාරී,සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,පල්ලෙගම 041-3428730
යුධ හමුදා කඳවුර යුධ හමුදා කඳවුර,විහාරහේන,දෙණියාය 077-6928546
විශේෂ කාර්ය බලකා කදවුර හිඟුරුපනාගල,කොටපොල 041-3496330
ස්වාධීන රූපවාහිනී විකාශනාගාරය විහාරහේන,දෙණියාය 041-3419603
උක් පර්යේෂණාගාරය පැට්නා, විහාරහේන,දෙණියාය 071-8045109
රූපවාහිනී විකාශනාගාරය විහාරහේන,දෙණියාය 041-3415780
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පෝරුපිටිය,වරල්ල  
සෙයියු කිරියාමා වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය නයාමුල්ල,මොරවක  

News & Events

04
Oct2018

Divisional Day

This Program held by at Kotapola Divisional...

News & Events

04
Oct2018

Divisional Day

This Program held by at Kotapola Divisional...

Scroll To Top